http://www.mjkinowroclaw.ecom.net.pl/

Dzień 8      4 VIII piątek

DSCF0632a.jpg DSCF0638a.jpg DSCF0642a.jpg DSCF0647a.jpg

Dzień 7     3 VIII czwartek

"Tytus dostaje dwójkę z geografii"

osoba prowadząca mgr Sebastian Jarecki

DSCF0624a.jpg DSCF0625a.jpg DSCF0627a.jpg DSCF0631a.jpg DSCF0632a.jpg

Dzień 5       1 VIII

"Coś z niczego, czyli kreatywna zabawa to świetna sprawa"

osoba prowadząca mgr Joanna Smolak

91 Rocznica śmierci Jana Kasprowicza- złożenie kwiatów pod pomnikiem

DSCF0588a.jpg DSCF0591a.jpg DSCF0592a.jpg DSCF0600a.jpg DSCF0601a.jpg DSCF0609a.jpg

----

Pakość uczciła 73 rocz­nicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie War­szaw­skie wybuchło 73 lata temu i było naj­więk­szą akcją zbrojną zor­ganizowaną w Europie okupowanej przez Niem­ców. Żoł­nierze Armii Krajowej przez 63 dni wal­czyli samot­nie, wykazując się ogromną odwagą i poświęceniem, a ich celem była wolna, nie­pod­legła Polska.

W Pako­ści rów­nież uczczono pamięć poległych Powstań­ców. Przy­byłych pod pomnik Powstań­ców Wiel­kopol­skich gości powitali kpt. Ryszard Dolecki oraz Zyg­munt Groń. O godz. 17.00 — w godzinę W — włączone zostały syreny alar­mowe na czas 1 minuty dla upamięt­nienia bohater­skiej walki Żoł­nierzy Armii Krajowej o wolną Pol­skę. Następ­nie po odśpiewaniu hymnu narodowego, modlitwie za poległych i prze­mówieniu zastępcy bur­mistrza Szymona Łep­skiego nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów.

W uroczysto­ści udział wzięli: prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, zastępca Bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz gminy Joanna Zemełka, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu p. Janina Sikorska, kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej — Okręg Byd­goszcz Piotr Mądry, Prezes Światowego Związku Żoł­nierzy AK — Koło Pakość kpt. Ryszard Dolecki, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy AK– Koło Pakość Zyg­munt Groń, przed­stawiciel Światowego Związku Żoł­nierzy AK – Koło Pakość Pan Hen­ryk Kuchar­czyk, człon­kowie Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Halina i Janusz Wiśniew­scy oraz mieszkańcy.

IMG_9626.jpg IMG_9634.jpg IMG_9663.jpg

----

Dzień 4       28 VII

"Być jak Żwirko i Wigura czyli o historii lotnictwa"

Osoba prowadząca mgr Marcin Woźniak

DSCF0565a.jpg DSCF0566a.jpg DSCF0567a.jpg DSCF0569a.jpg DSCF0572a.jpg DSCF0576a.jpg

Dzień 3 27 VII

"O tym, jak artysta Stanisława Wyspiański tworzył portrety dzieci"?

Osoba prowadząca mgr Danuta Chadrysiak

DSCF0551a.jpg DSCF0553a.jpg DSCF0554a.jpg DSCF0556a.jpg DSCF0557a.jpg DSCF0558a.jpg

Dzień 2       26 VII

"Pociągiem przez Transylwanię"

osoba prowadząca mgr Sebastian Jarecki

DSCF0538a.jpg DSCF0540a.jpg DSCF0541a.jpg DSCF0542a.jpg DSCF0543a.jpg DSCF0546a.jpg

Dzień 1      25 VII

"Jesteśmy Polką i Polakiem. Symbole Narodowe naszego kraju"

osoba prowadząca Przemysław Dorsz

DSCF0524a.jpg DSCF0525a.jpg DSCF0526a.jpg DSCF0527.JPG DSCF0529a.jpg DSCF0532a.jpg

Obraz-8294.jpg Obraz-8295.jpg Obraz-8296.jpg Obraz-8300.jpg Obraz-8301.jpg Obraz-8307.jpg

Wystawa rzeźby ludowej w Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu

Rzeźba ludowa wyrosła z potrzeb religijnych ludu i zawsze zajmowała w życiu społeczności wiejskiej na Kujawach szczególne miejsce. Świadectwem tego są kapliczki przydrożne w każdej niemal wsi, domowe ołtarzyki, a nierzadko krucyfiksy

i figury świętych w wiejskich kościołach wykonane przez ludowych artystów.

Dawne rzeźby na Kujawach najczęściej przedstawiają Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Matkę Boską Skępską. Figura Matki Boskiej Skępskiej umieszczana była w domowych ołtarzykach i kapliczkach. Ośrodek Jej kultu - sanktuarium w Skępem mieszczące się w klasztorze ojców bernardynów - jest wprawdzie za Wisłą, już na ziemi dobrzyńskiej, lecz pielgrzymki z Kujaw przybywały tu już w XVI wieku.

Niestety do naszych czasów nie zachowało się wiele dawnych rzeźb ludowych. Nietrwałość drewna podatnego na wpływy atmosferyczne, działalność zaborców oraz zniszczenia II wojny światowej to przyczyny dla których figur z kapliczek i krzyży mamy dziś w muzeach tak mało.

Prezentowane na wystawie rzeźby pochodzą od twórców tworzących po 1945 r.

i współczesnych. Często powstały specjalnie dla naszego muzeum, bowiem zostały wykonane na konkursy sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, jakie muzeum w Inowrocławiu organizuje od lat 70-tych XX wieku.

Eksponowane rzeźby ilustrują rok obrzędowy na Kujawach wraz z charakterystycznymi dla naszego regionu obyczajami, takimi jak: Przywołówki Szymborskie, Dyngus, Koza Kujawska, Postrzyżyny. Przedstawiają wygląd typowej chaty kujawskiej, strój kujawianki i kujawiaka, prace polowe oraz zabawy przy muzyce kapel ludowych.

Do najwybitniejszych kujawskich rzeźbiarzy ludowych należał Antoni Chynek (1892-1997), który tworzył proste figurki o tematyce sakralnej i świeckiej. Jego rzeźby są proste, naiwne, najczęściej malowane, w zgaszonych kolorach (Kolędnicy, Św. Mikołaj, Kujawianka, Kapliczka).

Rzeźby Feliksa Maika są z kolei zamknięte w klockowatej bryle, zwykle malowane, zdradzające biegłe władanie dłutem i zamiłowanie do dekoracji (Matka Boska Skępska, Chrystus Frasobliwy, Dziad i Baba).

Głównym i, jak sam deklarował ulubionym tematem, Jana Durkiewicza są figurki Chrystusa, zwłaszcza Frasobliwego oraz krucyfiksy. Na wystawie można jednak zobaczyć, oprócz Kapliczki z Chrystusem, także Parę kujawską i Kapelę z Kowala.

Na uwagę zasługuje także Koza Kujawska dłuta Antoniego Jakubiaka. Zestaw 15 rzeźb ilustruje jeden z typowych dla Kujaw zwyczajów Chodzenia z kozą w ostatni dzień karnawału a przy tym z niezwykłymi szczegółami prezentuje poszczególne postaci orszaku zapustnego.

Oprac. mgr Katarzyna Kasiborska

19657291_118805722062816_4905402126341737770_n.jpg

Wakacje w Muzeum 2017

Warsztaty będą się odbywały w dniach 25-28 lipca 2017 i 1-4 sierpnia 2017.

Cena od osoby 10 złotych (za 1 dzień).

Czas trwania warsztatów od 10.00 do 13.00

Zgłoszenia prosimy kierować pod numerem telefonu 52 357 58 73

Grupy zorganizowane zapraszamy poza terminem

25-28 lipca i 1-4 sierpnia 2017.

Zapraszamy!

 

Dzień 1      25 VII

"Jesteśmy Polką i Polakiem. Symbole Narodowe naszego kraju"

osoba prowadząca Przemysław Dorsz

Dzień 2       26 VII

"Coś z niczego, czyli kreatywna zabawa to świetna sprawa"

osoba prowadząca mgr Joanna Smolak

Dzień 3 27 VII

"O tym, jak artysta Stanisława Wyspiański tworzył portrety dzieci"?

Osoba prowadząca mgr Danuta Chadrysiak

Dzień 4      28 VII

"Być jak Żwirko i Wigura czyli o historii lotnictwa"

Osoba prowadząca mgr Marcin Woźniak

Dzień 5      1 VIII wtorek

"Tytus dostaje dwójkę z geografii"

osoba prowadząca mgr Sebastian Jarecki

Dzień 6       2 VIII

"Kujawskie inspiracje"

osoba prowadząca mgr Joanna Smolak

Dzień 7       3 VIII

"Pociągiem przez Transylwanię"

osoba prowadząca mgr Sebastian Jarecki

Dzień 8      4 VIII

"Czarnoziem na soli"

osoby prowadzące mgr Sebastian Jarecki i Przemysław Dorsz

---

W dniu 24 VII 2017 roku w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zorganizowano VIII Imieniny poety Jana Kasprowicza. Po przywitaniu gości w gmachu muzeum tradycyjnie, goście udali się pod pomnik wieszcza ulokowany na skwerze im. Jana Pawła II. Kwiaty złożyli przedstawiciele władz powiatu, muzealnicy i goście muzeum. Następnie wszyscy udali się z powrotem na Solankową 33 i wysłuchali wykładu p. Janiny Sikorskiej dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza pt "Muza dwóch poetów". Wykład był poprzedzony oraz zakończony piosenkami w wykonaniu Marka Folty i Ewy Bohdanowicz. Następnie p. Marcin Woźniak- kustosz muzeum zaprosił gości na wernisaż wystawy "Miasto-Ludzie-Historie, Żywoty z dziejów Inowrocławia". Na koniec imprezy każdy z obecnych mógł spróbować tortu na cześć wielkiego solenizanta. Tort ufundowała Firma Jóźwiaków, za co -w imieniu wszystkich gości serdecznie dziękujemy.

19478130_114920305784691_2111261265_n.jpg 19489681_114920099118045_2139076254_n.jpg 19511815_114920222451366_1668176027_n.jpg 19512479_114532385823483_514752327_n.jpg19239701_114920439118011_1782331969_n.jpg 19511813_114920345784687_375086647_n.jpg

----

Odsłonięcie tablicy Jana Kasprowicza w Rozewiu.

Rozewie1.JPG Rozewie2.JPG Rozewie3.JPG Rozewie4.JPG Rozewie5.JPG Rozewie6.JPG

Latarnia Morska Rozewie II im. Jana Kasprowicza

Dzień 17 czerwca 2017 r. zapisze się złotymi zgłoskami w historii Kujaw i Pomorza . Tego bowiem dnia uhonorowano naszego rodaka, jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku- Jana Kasprowicza, nazywając Jego imieniem Latarnię Morską Rozewie II.

Ale po kolei.

Z inicjatywą nadania Latarni Morskiej Rozewie II imienia Jana Kasprowicza wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W Rozewiu znajdują się dwie zabytkowe latarnie. Pierwszą (Rozewie I) w 1933 r. nazwano imieniem Stefana Żeromskiego, autora m.inn. książki "Wiatr od Morza", po 84 latach drugiej latarnii morskiej (Rozewie II) nadano imię- Jana Kasprowicza.

Obie te inicjatywy, ta z 1933 r. i ta z 2017 r., nie były przypadkowe. Stefan Żeromski i Jan Kasprowicz uczestniczyli w 1920 roku w przygotowaniu plebiscytu na Warmii i Mazurach. Jan Kasprowicz był wtedy gościem pisarza w jego domku w Orłowie. Tego roku ponownie przyjechał nad morze- tym razem do Gdańska.

Jan Kasprowicz człowiek z nizinnych Kujaw, zafascynowany był przestrzenią morską- pierwsza podróż do Włoch i pierwsze spotkanie z morzem opisywał w listach do żony Jadwigi, kolejna jego "wielką miłoscią" były Tatry. To w końcu w Zakopanem w dzielnicy Harenda kupił dom – obecnie Muzeum, a obok ukochanego domu został pochowany. Teraz "powrócił" nad morze.

Latarnię morską Rozewie II Jan Kasprowicz znał. Mieszkał przez dwa tygodnie w 1922 roku w lewym skrzydle, już wtedy nieczynnej latarni u rodziny latarników Lewandowskich razem z córką Anną i zięciem Władysławem Jarockim znanym malarzem górali, który w Rozewiu namalował kilkadziesiąt obrazów przedstawiających rybaków i pejzaże nadmorskie.

Rozewska uroczystość rozpoczęła się od występu Chóru Męskiego "Echo" z Tczewa, który wykonał pieśń "Baltia" zaczynającą się od słów "Od morza jesteśmy, od morza". Pieśń tę Kasprowicz napisał dla studentów Korporacji Uniwersytetu Poznańskiego na prośbę Romana Dmowskiego. Muzykę skomponował Feliks Nowowiejski.

Do Rozewia przyjechało wiele osobistości: przewodniczący Rady Miasta Władysławowo Stefan Klein, burmistrz Władysławowa Roman Kużel, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Kajut, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzy Litwin, przewodniczący Rady Narodowego Muzeum Morskiego prof. Mieczysław Nurek, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza- z siedzibą na Harendzie w Zakopanem Piotr Kyc, dyrektor Muzeum Ziemii Puckiej w Pucku Jarosław Kuklik, przedstawiciele Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni z kapitanem Andrzejem Królikowskim na czele, reprezentanci Związku Piłsudczyków RP wraz z pocztem sztandarowym, sołtys Rozewia Renata Łojek Ostrowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Fryderyk Tomala i niżej podpisana Dyrektor Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Tablicę odsłoniła Dobrochna Sulajewska jej autorka, która powiedziała: "Latarnio Morska Rozewie II bądź dla społeczeństwa kolejnym symbolem umiłowania morza oraz polskiego wybrzeża Bałtyku.Przynoś chwałę Urzędowi Morskiemu w Gdyni za jego troskę o latarnie morskie- ważne elementy polskiego wybrzeża, gwarantujące bezpieczną żeglugę. Rozsławiaj imię Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego jako pomysłodawcy "Blizarium Rozewskiego" oraz rewitalizacji tejże latarnii – bohaterki dzisiejszej uroczystosci. Sprawiaj satysfakcję miłośnikom twórczości Jana Kasprowicza, jego związków z polskim morzem iwybrzeżem, a w szczególności Rozewiem. Od tej chwili nadaję Ci imię Latarnia Morska Rozewie II imienia Jana Kasprowicza".

Sama tablica jest przepiękna. Z lewej strony umieszczono sylwetkę poety, obok wybija się tekst fragmentu "Baltii":

"Od morza jesteśmy, od morza,

od szumnych bałtyckich wód,

z świeżości ich siłę swą czerpie

nasz polski odwieczny ród..."


W prawym dolnym rogu znajduje się inskrypcja:


"W celu uczczenia pamięci

o nadaniu

Latarnii Morskiej Rozewie II

imienia

Jana Kasprowicza

Towarzystwo Przyjaciół

Narodowego

Muzeum Morskiego

tę tablicę w 2017 roku

ufundowało."

Na zakończenie uroczystości, po przemówieniach, z krótkim koncertem wystapił chór "Echo", a pieśń Baltia wykonał dodatkowo dziewczęcy duet wokalny z puckej szkoły podstawowej.

Dzisiaj na mapie upamiętnień Wielkiego Poety pojawił się brzeg Bałtyku. Tatry i Bałtyk tworzą wspaniałą klamrę spinającą dorobek naszego Jana. Niech jego słowa ,jak latarnia, rozświetlają mroki naszej codzinności i prowadzą do szczęśliwego portu.

Janina Sikorska

---

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Plakat-miasto-ludzie-muzeum.jpg

-----

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych Inowrocławia i powiatu, zatytułowanego "Wycieczka do Muzeum" - XII edycja - rok szkolny 2016/2017 - temat prac konkursowych: "Portretujemy Stanisława Przybyszewskiego (1968-1927)-dla uczczenia 90. rocznicy śmierci pisarza, urodzonego w kujawskiej wsi Łojewo.

k1.jpg k2.jpg k3.jpg k4.jpg k5.jpg k6.jpgserce.jpg

----

Janina Sikorska

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

serdecznie zaprasza na wystawę

MIASTO-LUDZIE-HISTORIE

ŻYWOTY Z DZIEJÓW INOWROCŁAWIA

Wystawa zorganizowana jest w ramach projektu:

"Miasto-Ludzie-Muzeum"

Patronat Honorowy:

Mikołaj Bogdanowicz

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

wystawa dostępna 24 VI 2017 r.

---

W dniu 26 maja 2017 o godzinie 17.00 w Muzeum im. Jana Kasprowicza odbędzie się kolejny wykład z cyklu "Zabytek miesiąca". Tym razem głównym tematem będzie rzeźba autorstwa Wita Płażewskiego ( 1934 – 2004 ) przedstawiająca dr praw Zygmunta Wilkońskiego (1832 – 1880 ), założyciela inowrocławskich Solanek. Zasługi Wilkońskiego dla Inowrocławia są bardzo duże.

W 1875 Zygmunt Wilkoński był inicjatorem powołania Towarzystwa Akcyjnego "Solanki Inowrocławskie", które dało początek rozwoju Inowrocławia jako miasta uzdrowiskowego, powołał do życia pierwszą na Kujawach cukrownię w Janikowie, która dała początek budowy całej sieci cukrowni. Dzięki jego działaniom oraz Lucjana i Józefa Grabskich powstał w 1872 r. pierwszy w Inowrocławiu i na Kujawach młyn parowy. Wilkoński był inicjatorem powołania w 1872 Towarzystwa Pożyczkowego dla miasta Inowrocławia i okolicy, które przekształciło się w 1889 w Bank Ludowy ( obecnie Bank Spółdzielczy ).

Wit Płażewski był znakomitym artystą rzeźbiarzem, jego twórczość wpisała się w krajobraz artystyczny Inowrocławia. W mieście znajdują się pomniki jego autorstwa: Jan Kasprowicz przy gmachu I Liceum Ogólnokształcącego, Skrzypaczka przed Teatrem, Pływający przed krytą pływalnią Delfin, czy znakomite popiersie w brązie – portret Stanisława Przybyszewskiego.

Sylwetki tych dwóch znakomitych postaci przedstawi publiczności pracownik Muzeum p. Przemysław Dorsz. Podczas spotkania będzie możliwość zobaczyć prace Wita Płażewskiego, które prezentowane są na wystawach stałych w Muzeum. Wstęp i wykład jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy.

---

Włodzimierz Mazanka urodził się 28 marca 1951 roku w Piaskach. W latach 1971 – 1976 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1976 roku w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Brzozowskiego. Pan Mazanka jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych m.in w Galerii BWA w Szczecinie, Galerii PSP w Poznaniu, Galerii Sztuki Współczesnej Desa w Poznaniu, Galerii Profil w Poznaniu, Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu, Muzeum Regionalnym w Jarocinie obecnie także w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Artysta tak, jak wspomina "początkowo nie wiedziałem, co to malarstwo, było to jak jakaś abstrakcja, gdyż ludzie w jego rodzimych stronach zajmowali się sprawami codziennymi". Kiedy w wieku 11 lat wysłał jedną z swoich prac na konkurs do Poznania, obraz znalazł się na jednej z pierwszych stron Głosu Wielkopolskiego. Ojciec przyszłego artysty poczuł to jako powód do dumy i wykupił prawie cały nakład gazety w swojej miejscowości. Artysta specjalizuje się w rozciąganiu twarzy na płótnie czy zdjęciu, twarze te zamieniają się jakby w krajobraz czy pejzaż, zaś rysy nabierają znamion płynności przestrzennej. Początkowo artyście wydawało się, że wypracował jeden język przekazu dla odbiorców, jednak z czasem stwierdza, że operuje kilkoma językami przekazu artystycznego. Dzięki rozciągnięciom twarze są jakby lżejsze, uśmiech szerszy a obrazy wyrażają radość.

DSCF0432.JPG DSCF0435.JPG DSCF0440.JPG DSCF0437.JPG DSCF0449.JPG DSCF0447.JPG

---

Noc Muzeów 2017

Kolejna Europejska Noc Muzeów za nami. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrcławiu tradycyjnie włączyło się do akcji. Zaczynaliśmy o godzinie 15.00 możliwością zwiedzenia wystawy prac Włodzimierza Mazanki z Poznania pt: "Portret- przestrzeń metaforyczna". O godzinie 16.00 otwarto wystawę "Z kolekcji Stanisława Dankowskiego inowrocławskiego numizmatyka. Na wernisaż przybyli także bliscy i rodzina niedawno zmarłego kolekcjonera. Następnie w gabinecie Stanisławowa Przybyszewskiego Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza p. Janina Sikorska promowała niedawno wydrukowany Rocznik Kasprowiczowski tom XIV-XV. Był także występ zespołu muzycznego Andante prowadzony przez p. Romana Kozłowskiego. Fragmenty utworu Stanisława Przybyszewskiego "Z gleby Kujawskiej" czytał p. Wiktor Nogalski członek Inowrocławskiego Teatru Otwartego. Można było także zwiedzać wystawę źródeł archiwalnych dotyczących genealogii rodu Przybyszewskich ze zbiorów archiwum Państwowego w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu, a także wystawę "Średniowieczna broń w zbiorach muzeum". Wszystkim, którzy odwiedzili w tę noc zwiedzającym dziękujemy za miłe spotkania i wspaniałe rozmowy.

b--(1).jpg b--(2).jpg d-(1).jpg d-(2).jpg f-(1).jpg f-(2).jpg

h-(1).jpg h-(2).jpg j-(1).jpg j-(2).jpg l-(1).jpg l-(2).jpg

Noc Muzeów 2017 - kliknij na poniższy obrazek

Noc2.jpg

-----

Janina Sikorska

Dyrektor Muzeum

im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy

Włodzimierza Mazanki

Portret a przestrzeń metaforyczna

Wernisaż odbędzie się 19 maja 2017 r. o godz 17:00

w siedzibie Muzeum, przy ulicy Solankowej 33.

---

1234.jpg P4250007a1.jpg P4250011a3.jpg P4250021a4.jpg P4250035a5.jpg P4250042a6.jpgP4250044a7.jpg P4250055a12.jpg P4250061a13.jpg P4250064a14.jpg P4250069a15.jpgP4250081a19.jpg P4250083a20.jpg P4250085a21.jpg P4250089a22.jpg

„Zagrożenia i prewencja, dbajmy o ochronę dóbr kultury i przeciwdziałajmy wandalizmowi”

Ochrona dziedzictwa narodowego, to jeden z głównych obszarów Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”. Dlatego inowrocławscy policjanci przygotowali działania w ramach profilaktyki społecznej, ukierunkowane na młodzież pod nazwą „Zagrożenia i prewencja, dbajmy o ochronę dóbr kultury i przeciwdziałajmy wandalizmowi”. Lekcja, otwierająca cykl spotkań profilaktycznych odbyła się wczoraj (25.04.17r.) nieprzypadkowo w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Inicjatywa działań leżała po stronie policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: asp. szt. Izabelli Drobnieckiej i asp. szt. Jacka Piątkowskiego. Dzięki współpracy z Panią Janiną Sikorską Dyrektor Muzeum oraz archeologiem Panem Marcinem Woźniakiem, odbyły się  w tym roku pierwsze zajęcia, w tym właśnie obszarze tematycznym. Wzięli w nich udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu i ZSP nr 1 w Inowrocławiu wraz z nauczycielami.

Policjanci podczas spotkania przekazali młodzieży informacje na temat działań prowadzonych przez służby, zmierzających do przeciwdziałania niszczeniu i kradzieży zabytków. Przykładami był szereg przypadków nielegalnego poszukiwania w ziemi rzeczy, za pomocą różnych urządzeń, które na terenie kraju, a w tym, powiatu inowrocławskiego są bardzo częstym i szkodliwym zjawiskiem. Ostatnio w marcu patrol Policji z Inowrocławia interweniował po zgłoszeniu, że w jednej z miejscowości, jakieś osoby chodzą po polu bedącym stanowiskiem archeologicznym z wykrywaczami metali. Policjanci ustalili, że mężczyźni mieli przy sobie monety i elementy monet, które zostały zabezpieczone do dalszych badań. Postępowanie w tej sprawie trwa. Prezentację na temat postępowania ze znaleziskami, wszelką wymaganą dokumentacją na ten temat, konsekwencjami prawnymi i nie tylko, a także przykładami spraw z terenu Kujaw, zainteresował zebranych archeolog Pan Marcin Woźniak. To między innymi dzięki jego udziałowi, uczniowie włączyli się w ciekawą dyskusję na temat metod ochrony dóbr kultury i zapobiegania tego rodzaju przestępczości.

Celem spotkania było wykazanie, że poruszone zagadnienia są niebywale ważne z powodu niskiej świadomości ludzi, że to co znajdziemy w ziemi, a ma wartość historyczną, faktycznie nie należy do znalazcy. Wiele osób też bagatelizuje problem i sądzi, że jest bezkarna, a to duży błąd. Ponadto chcieliśmy wspólnie udowodnić, że dochodzi do grabieżczego działania ludzi z często bezpowrotną utratą np. znalezionych rzeczy. Młodzież musiała zatem usłyszeć, że za określone zachowania grożą konsekwencje karne. Sąd może zdecydować również, że przedmioty służące do poszukiwania "skarbów" mogą ulec przepadkowi.

Uczniowie mieli także okazję sami podsumować to, czego ciekawego dowiedzieli się tego dnia. Nie brakowało także zmagań intelektualnych. Drużyny poszczególnych klas wymyśliły i zaprezentowały hasła promujące działania profilaktyczne. Propozycje ZSP nr 1 w Inowrocławiu to: „ Wykopaliska został archeologom, bo to ich specjalność”, czy „Nie oszukuj archeologów i policji, bo Państwo na tym traci”. Propozycje II LO w Inowrocławiu to: „Dbaj o swoją przeszłość, bo skarb ziemi, to przyszłość ludzi” oraz „ Nic nie jest wieczne, ale możesz uwiecznić przeszłość wraz z organami państwowymi”. Upominkami dla uczniów były polfinki oraz piórniki, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

W spotkaniu uczestniczyli także dwaj dzielnicowi st. asp. Piotr Szpadziński i asp. Bartosz Góra, bo aktywnie realizują program „Dzielnicowy bliżej nas”. Dlatego uczestnicy usłyszeli również o aplikacji Moja Komenda i zasadach oraz celowości działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy uczeń, by pamiętać o wlasnym bezpieczeństwie, otrzymał także odblaskowe taśmy i kamizelki.

Policja składa serdeczne podziękowania na ręce Dyrektor Muzeum Pani Janinie Sikorskiej oraz  pracownikom, za pomoc w realizacji przedsięwzięcia oraz zapewnienie o jego kontynuacji.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy KPP w Inowrocławiu
tel. 607-285-175

---

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

w dniu 1 maja będzie nieczynne dla zwiedzających.

2 maja Muzeum będzie otwarte w godzinach 10.00-17.00,

natomiast 3 maja w godzinach 10.00-16.00.

 

 

---

DSCF0401a.jpg DSCF0406a.jpg DSCF0407a.jpg DSCF0410a.jpg DSCF0413a.jpg

 

Historia akcji "Żonkile" organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich ma i swój inowrocławski wątek. Od 3 lat w naszym mieście organizuje się wydarzenia przypominające społeczność żydowską.

 

Inowrocław pamięta o Inowrocławskich Żydach, rozwój akcji stanowi świadectwo zainteresowania coraz większej liczby ludzi kultury, społeczników i miłośników historii. O godzinie 10.30 Marcin Woźniak z Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu poprowadził spacer po dawnych miejscach związanych z inowrocławskimi Żydami.Po spacerze młodzież uczestniczyła w pokazie filmu "Nie było żadnej nadziei".

 

Po południu od 16.30 trwał w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu cykl prezentacji poświęcony Żydom. Marcin Woźniak opowiedział o Michale Levym i jego nagrobku. Magdalena Buda ze stowarzyszenia "Nowa Para Butów" przypomniała święcie Pesach,Łukasz Oliwkowski prześledził wątek zagłady w twórczości Stanisława Lema. Iwona Przybyła zachęciła do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi akcji Żonkile oraz do udziału w projektach edukacyjnych Muzeum Polin.

 

 

Zaproszenie -kliknij na obrazek!

2017_04_19_zonkile_inowroclaw.jpg

----

Pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja życzy Dyrektor i pracownicy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

----

 

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Sanatorium Kujawiak- zapraszają na spotkanie z emerytowanym dziennikarzem Polskiego Radia panem Jackiem Kurzawskim. Spotkanie odbędzie się w sali Kryształowej w Sanatorium Kujawiak 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00.

Dla uczestników książka gratis

"To zboże pieśń śpiewa".

Serdecznie zapraszamy!

 

----

 

 

W Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zorganizowano Kiermasz Wielkanocny. Artyści z Inowrocławia i regionu prezentują wyroby rękodzielnicze, które można kupić.

Muzeum zaprasza na kiermasz w :

poniedziałek 10.00 - 15.00

wtorek - piątek 10.00 - 17.00

sobota - niedziela 10.00 - 16.00

Zakupy na kiermaszu można zrobić do 14 IV br.

DSCF0337a.jpg DSCF0338a.jpg DSCF0339a.jpg DSCF0340a.jpg DSCF0341a.jpg DSCF0343a.jpg

---

 

Muzeum im. Jana Kasprowicza

Zaprasza na spotkanie z cyklu ZABYTEK MIESIĄCA

GRAFICZNE PEJZAŻE KUJAW

Teka drzeworytów Stanisława Łuczaka

piątek 24 marca, godzina 17.00

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

ul. Solankowa 33

WSTĘP WOLNY

---

 

 

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU

ZAPRASZA

na spotkanie z cyklu

ZABYTEK MIESIĄCA

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK WŁADCA RODEM Z KUJAW

Walery_Eljasz-Radzikowski,_Wladyslaw_Lokietek.jpg

piątek 24 lutego 2017, godzina 17.00

WSTĘP WOLNY

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Solankowa 33

---

 

 

 

VIII dzień - PIĄTEK - (10.02) - Opowieść jak Staś Przybyszewski z Łojewa na Kujawach został znanym pisarzem (odp. Danuta Chadrysiak)

100_7625a.jpg 100_7630a.jpg 100_7631a.jpg 100_7638a.jpg 100_7644a.jpg 100_7645a.jpg

VII dzień - CZWARTEK - (9.02), - Wesoło gra lokomotywa… Pociągiem przez Polskę (odp. Przemysław Dorsz)

DSCF0322a.jpg DSCF0323a.jpg DSCF0325a.jpg DSCF0327a.jpg DSCF0328a.jpg DSCF0329.JPG

VI dzień - ŚRODA - (8.02) - Kim była patronka Inowrocławia?

(prowadząca zajęcia p. Katarzyna Kasiborska)

DSCF0307a.jpg DSCF0308a.jpg DSCF0309a.jpg DSCF0310a.jpg DSCF0311a.jpg DSCF0317a.jpg

V dzień -WTOREK (7.02) – Muzeum? Tu muszą być skarby!!! (odp. Marcin Woźniak)

DSCF0298a.jpg DSCF0299a.jpg DSCF0301a.jpg DSCF0303a.jpg